TR | EN

Girişimcilerin Bilmesi Gereken 20 Terim

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 19.07.2022

Girişim faaliyetlerinin her geçen gün hız ve hacim kazanması, bu alanda kullanılan terimlerin ve kavramların da sayısını artırdı. Girişimcilik yaparak sermayesini ve ticari faaliyetlerini aktif şekilde kullanmak isteyenlerin bu terim ve kavramlara hâkim olması oldukça önemlidir.  

Özellikle değerlendirme, analiz, iletişim ve vizyon gelişimi bu terimlerin içeriğine olan hakimiyetle doğrudan ilişkilidir. Girişimcilerin bilmesi gerekenler hem girişimcilik alanının terim işlevleri hem de bu terimlerin kullanım alanlarıdır. Ancak ilk adım “girişimcilik” kavramının net olarak bilinmesidir.

Girişimcilik; mal ya da hizmet üretimi, pazarlaması ve sair hizmetleri için kaynak yönetimi yoluyla yaratıcı model geliştirmektir. Girişimcilik faaliyetleri sırasında kullanılan ve bilinmesi gereken terimler; yalın girişim, swot analizi, SaaS, iş modeli, melek yatırımcı … şeklinde sıralanabilir. 

1.Yalın (Lean) Girişim 


Metodoloji türlerinden biri olan yalın girişim; ürün veya hizmetlere yönelik inovasyon fikirlerini, döngüleri veya uygulama modellerini test ederek çeşitli korelasyon değerleri oluşturmayı hedefler. Bu korelasyon değerlerinin çeşitli hipotezler ve deneyler aracılığıyla kombinasyonlara dönüşmesi sağlanır. Böylece söz konusu ürün ve hizmetler için çeşitli iş modellerinin ve metotlarının uygunluğuna dair değerlendirme yapılabilir. 

2.Swot Analizi 


Swot analizi girişimcilerin bilmesi gereken terimler arasında yer alır. Bu terim temelde; girişim yatırımlarının veya aktif girişimlerde karşılaşılan durumların değerlendirilmesi için kullanılır. Mevcut durumun güçlü yönleri, zayıflıkları, elde edilmesi muhtemel fırsatlar ve tehdit unsurları üzerinden kapsamlı bir bakış geliştirilir. Böylece şirketin gelişimi veya girişimin doğuşu sırasında temellendirilmiş bir analiz referans alınır. 

3.SaaS (Software as a Service) 


Girişimcilik hareketi sırasında söz konusu proje veya model için daimî finansman ihtiyacının karşılanması gerekir. Girişimcilik terimleri arasında yer alan SaaS; sürekli finans araçlarından biri olarak tüketici üyeliklerini (aylık/yıllık) baz alan bir modeldir. Girişim faaliyeti veya şirket tarafından sunulan hizmetlerin internet tabanlı olarak ve üyelere özel şekilde kullanılması için kurgulanır. 

4.İş Modeli  


İş planlarının tasarlanması ve hayata geçiş sürecini kapsayan, adı ve tanımı Alexander Osterwalder’a ait ortak kavram iş modelidir. Osterwalder’a göre; bir şirket veya girişim yatırımının söz konusu alanda “değer” yaratma süreci için tercih ettiği modeller, finansal süreklilik için tasarlanan gelir kaynakları gibi unsurların sınıflandırılmasını sağlayan mantık “iş modeli” olarak adlandırılır.  

5.Melek Yatırımcı (Angel Investor)  


Girişimci terimleri içinde belki de en yaygın uygulaması bulunan ancak kavramsal olarak bilinmeyen terimlerden biri, Angel Investor (Melek Yatırımcı) terimidir. Bu terim temelde şirketteki payları veya mülkiyet oranları kapsamında girişimciler için finans kaynağı sağlayan kişi/kurumları ifade eder. Yani bir girişimin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan ateşleyici sermaye varlığının finansörü melek yatırımcıdır. Belirli girişim faaliyetlerinde tekil değildir, birden fazla melek yatırımcı olabilir.  

6.Akredite Yatırımcı (Accredited Investor) 


Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden onay alan, girişimciler için yatırım yapmalarına yetecek finansal varlığa sahip olması gereken kişi/kurumlara akredite yatırımcı adı verilir. Bu yatırımcı kategorisinde yer alan kişi/kurumların girişimin sürekliliği ve geçerliliği kapsamında belirlenen maddi gelir ve fiziki alana sahip olması zorunludur. 

7.Finansal Teknoloji (Fintech)  


Yeni nesil finans endüstrisi temsilcileri arasında fintech’ler yer alır. Girişimcilerin bilmesi gereken terimlerden biri olan fintench; taleplere bağlı olarak ürün ve hizmetleriyle hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen, klasik finans disiplini ile rekabet eden ve bu rekabetin temeline teknolojik yatırımları alan sektör unsurlarıdır. Bu şirketlerin internet, teknoloji, mobil uygulama gelişimi, hizmet sektöründe inovatif fikirler ve iletişim alanında kolektif bilinç üzerine spesifik çalışmaları bulunur. Bu alandaki girişimler tüm sektörler için özellikle teknolojik ve inovasyonel fikirlerle çeşitli gelişimler yaratmaya çalışır.  

8.Kitle Fonlaması (Crowdfunding) 


Girişimciler için önemli fon kaynaklarından biri de kitle fonlamasıdır. Bu kavram, söz konusu girişimler için gerekli görülen finans kaynağının, yatırımlarıyla destek olmak isteyen topluluklar tarafından yapılması anlamına gelir. Tek bir kişi ya da kurum yerine üyeliğe bağlı ya da serbest şekilde topluluklar girişime fon sağlar.  

9.MVP (Minimum Viable Product) 


Girişimci terimlerinden biri olan ve Minimum Uygulanabilir Ürün anlamındaki MVP; girişim fikrinin sahip olduğu özelliklerin minimum değeridir. Yani bir girişim projesine ait prototip oluşturulması, aslında o girişimin MVP değerini ortaya koyar. 3 aşamalı şekilde oluşturulan MVP “öğren, kur, ölç” adımlarının simülasyonlarını içererek geçeleğe yönelik tasarıları belirler. 

10.Asansör Konuşması (Elevator Pitch) 


Asansör konuşması; girişimcilik terimleri arasında en sofistike özellikli terimlerden biridir. Çünkü kendi içinde hem dinamizmi hem verimli zaman yönetimini hem de iletişim becerisini barındırır. Temelde bir asansör yolculuğu kadar (40-70 saniye) zamanda bir girişim ve iş fikrinin karşı tarafa anlatılabilmesi anlamı taşır. Bir girişimcinin bu kısa zaman dilimi içinde yatırımcı veya fon kaynaklarına vizyonunu aktarabileceği kısa süreli konuşmalara “asansör konuşması” denir. 

11.Kuluçka Merkezi (Accelerator/Incubator) 


Kuluçka merkezi; girişimlerin doğuşunu temellendirmek için gereken minimal fonlama, fiziki çalışma alanı, mentorluk, tanıtım ve networking hizmetleri sunan projelerdir. Bu projeler veya kurumlar sayesinde pek çok girişim fikri için ilk atılımlar yapılabilir ve ardından geliştirici fon destekleri için bağlantılar kurulabilir.  

12.Risk Sermayesi (Venture Capital) 


1 milyar doları aşan başlangıç şirketlerini tanımlamak için kullanılan girişimci terimi risk sermayesidir. Bu tanımlamanın kapsamında yer alacak şirketler için başlangıç evresindeki değerlemenin 1 milyar doları aşması gerekir. Sonraki süreçlerde 1 milyar doları sermaye yönlü aşan şirketlere dair risk sermayesi terimi kullanılmaz.  

13.Şirket Değerlemesi (Business Valuation) 


Piyasa tahminlerini içeren ve şirketin satış ve yatırım süreçlerini değerlendirmek için kullanılan terim şirket değerlemesidir. Bu değerlemede şirketin sahip olduğu satış oranları ile yatırım toplama hacmi eş şekilde değerlendirilir. Ek olarak gelecek dönemler için tahmini piyasa değerinin belirlenmesi için şirket değerlemesi yoluna başvurulur.  

14.Unicorn 


Girişimcilerin bilmesi gerekenlerden biri olan risk sermayesi; başlangıç değerlemesi 1 milyar doları aşan şirketleri ifade eder. Risk sermayesi endüstrisinde yer alan şirketlerin her biri unicorn olarak adlandırılır. Bu terimin hem ekonomik hem de ideolojik bir yaklaşımı vardır. Genel anlamda başlangıç şirketlerinin sahip olduğu potansiyeli ve gelecek yatırımlarının başarısına inancı simgelemek için kullanılır. 

15.Yatırım Getirisi (Return on Investment / ROI) 


Yatırımcılar ve girişimciler için kritik veriler arasında yatırım getirisi yer alır. Çünkü ROI verileri bir şirket için yapılan yatırımların devamına karar verilmek üzere incelenir. Formüle göre yatırımdan elde edilen kazançtan yatırım masrafının çıkarılması, çıkan değerin yatırım masrafına bölünmesiyle bulunur. Ulaşılan sonuç yatırımcı veya girişimci kârına olursa devam yatırımları için olumlu bir veri olarak kabul edilir. 

16.Business to Business (B2B) / Business to Consumer (B2C) 


Şirketler arası ticaret anlamına gelen B2B; firmaların hizmet/ürünler için birbiriyle yaptığı alışverişleri kapsar. E-ticaret siteleri başta olmak üzere tüm firma temsilcileri, arz hedefini firmalarla sınırlar. Son tüketicinin hedef kapsamına girmediği ticari faaliyetlerin tümü B2B olarak adlandırılır.

B2C firmadan tüketiciye arz/talep ilişkisini baz alan alışverişleri ifade eden bir terimdir. Üreticilerin, toptancıların, satıcıların ve sair firmaların arz hedefi müşterilerdir. Bu kapsamda gerçekleşen her türlü e-ticaret, fiziki alışveriş ve diğer satışlar B2C kapsamında yer alır. 

17.Öz Sermaye (Boot Strapping) 


Boot Strapping; girişimcilerin sermayelerinin karşılığı olarak kazandığı gelirlerle, yeniden girişim faaliyetlerinde bulunarak kurduğu şirketlere verilen addır. Döngüsel yatırımın hâkim olduğu girişim faaliyetlerinde, elde edilen kazançların yeniden girişime dönüşmesi için araç olan şirketler öz sermaye olarak anılır. 

18.Yanma Oranı (Burn Rate) 


Brüt ve net yanma oranı olarak iki kategoriye ayrılan girişimci terimlerinden burn rate, temelde girişimcinin zaman yönetimi ve sermayeye yönelik kullanım vaktinin belirlenmesi için bir ölçektir. Yanma oranı hesapları girişimcilerin paralarının bitimine dek ne kadar süreleri kaldığını ortaya koyar ve planlamalarını bu verilere göre yapmalarını sağlar. 

19.Kayıp Oranı (Churn Rate) 


Kayıp oranı; girişimler sonucu ortaya çıkan yatırım ve şirketlerin müşteri kayıplarını ifade eder. Yaygın kayıp oranı verilerinden biri zamanla aboneliklerini iptal eden hizmet alıcılarıdır.

20.Şirket Devri (Exit) 


Girişim faaliyetleri sonucunda oluşturulan şirket ve yatırım araçlarının belirli bir seviyeye gelmesi hedeflenir. Girişimciler belirledikleri hedeflere ulaşan girişimlerini satarak mevcut girişimden çıkarlar. Girişimci terimlerinden biri olan şirket devri; girişimciler tarafından başarılı olmayı ifade eden bir terimdir. Çünkü girişimler, girişimcilerin başlangıçta belirledikleri gelişim hedeflerine ulaşmıştır ve girişimci şirketi devrederek kazançlarıyla farklı girişimler oluşturabilir. 

Girişimci Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Tek Platform: Norma 


Şirket kurmak, girişim faaliyetlerine yön vermek ve mevcut firmaların yönetimi gibi konular, profesyonel yönetim desteklerine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Aynı zamanda bu ihtiyaca karşılık verebilecek düzeydeki hizmet/ürünlerin niteliği önem kazanmıştır.

Özellikle mali yönetim gereksinimlerinin nitelikli şekilde karşılanması, şirket yönetimi ve girişim faaliyetlerinin mihenk taşıdır. Dolayısıyla girişimcilerin mali yönetim araçlarında profesyonel tercihler yapması önem taşır.

Norma ile işletmenizin kuruluşundan itibaren tüm ön muhasebe, cari hesap, analiz ve raporlama hizmetlerine tek platform üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sayede girişiminiz ve şirketiniz için nitelikli mali yönetim avantajından yararlanarak kazançlarınızı artırabilirsiniz.

 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.