TR | EN

Limited Şirket Kurma Maliyetleri 2022

Norma Norma | 10.06.2022

Ticari faaliyet yoluyla kazanç elde etmek isteyen girişimciler için şirket kurma zorunluluğu bulunur. Fakat bu süreçte girişimcilerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri; şirket kuruluşunda hangi türün daha avantajlı olduğuna karar vermektir. Bunu yapmanın en doğru yöntemi şirket türlerini tanımaktan geçer.

Limited şirket, yasayla kuruluşuna izin verilen şirket türlerinden biridir. Girişiminde limited şirketi tercih edecek olanların, bu şirket türüne ait tüm detaylara güncel şekilde hâkim olması gerekir. Ltd kurmak için öncelikle sahip olunacak haklara ve dahil olunan sınırlara yönelik bilgi edinmek oldukça mühimdir.

2022 yılında limited şirket kurma maliyetleri özellikle bu şirket türüyle ilgilenenler için önem taşımaktadır. Şirket kuruluşunda ortaya konulması zorunlu alt limit sermaye tutarından, işlemler sırasında ödenmesi gereken harçlara kadar pek çok maliyet söz konusudur. Noter ücretleri, tescil ve ilan ödemeleri, hizmet bedelleri bunlardan birkaçıdır. Ayrıca limited şirketin ltd kuruluşu sonrasındaki süreçte; aylık olarak ödenmesi gereken vergi ve masraflar da bulunur.  

Şirket Türleri ve Farkları Nelerdir? 

Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirket türleri iki ana kategoride incelenmiştir. Bunlar; sermaye şirketleri ve şahıs şirketidir. Sermaye şirketlerinin kendi içinde ayrıldığı türler bulunmaktadır. Bu şirket türleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Limited şirket 
 • Kolektif şirket 
 • Komandit şirket 
 • Anonim şirket  
 • Kooperatif şirket 

İlgili kanunda yer alan düzenlemeye göre beş ana kategoride yer alan sermaye şirketlerinin haricindeki ortaklıklar “adi ortaklık” kabul edilir. Ayrıca komandit şirketler; “adi komandit şirket” ve “sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket” olarak iki başlıkta incelenir.  

Şirket türlerini karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken konu, faaliyet gösterilecek alanda hangi şirketin, hangi hak ve mahrumiyetlere sahip olduğudur. Bu sayede şirket türleri arasındaki avantaj ve farklar ayırt edilebilir ve “hangi şirket türü avantajlı?” sorusuna yanıt verilebilir. Çünkü her şirket türünün faaliyet alanına yönelik belirli hakları ve mahrumiyetleri söz konusudur.    

Limited Şirket Nedir? 

Bir kişi tarafından ya da daha çok gerçek ve tüzel kişi ile kurulan şirketlere; limited şirket adı verilir. Bu şirketlerin sermayeleri, dahil oldukları düzenleme kapsamına kanun yoluyla belirlenmiştir. Sermayeler, esas sermaye paylarının toplamından meydana gelir. 

Limited şirketler; kanun yoluyla yasaklanmamış her türlü ticari faaliyet ve kazanç amacı için kurulabilir. Ancak limited şirketlerin bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet göstermesi mümkün değildir. 

Limited şirket kurmak isteyen kişi ve kurumların bu şirket türüne ait bazı özellikleri de tanıması gerekir. Ortak sayısına yönelik düzenlemeler bu özelliklerden biridir. Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortaklar için şirketin borçlarına karşı yükümlülük yalnızca sermaye paylarıyla sınırlıdır. Taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle sorumlu olan ortaklar, şirketin tüm borçlarından sorumlu tutulamaz. 

Limited Şirket Avantajları ve Dezavantajları 

Tüm şirket türlerinin çalışma alanlarına bağlı olarak sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar mevcuttur. Limited şirket kuruluşunun dezavantajları arasında en önemli husus halka arz başlığıdır. 

Limited şirketler halka açılamazlar ve bu nedenle tahvil çıkaramazlar. Ayrıca ortak sayısındaki sınırlılık da bu şirket türünün dezavantajlarından biridir. Ancak bu hususların dışında limited şirketlerin sahip olduğu pek çok avantaj bulunur. 

Limited şirketlerin avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kurmak için tek gerçek kişi veya kurum yeterlidir. 
 • Hisse devirlerinde pay sahipleri değer kaybetmez. 
 • 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. 
 • Limited şirket kurma masrafları bazı şirket türlerine göre avantajlıdır. 
 • Ortaklar arasında maliyet paylaşımı yapılabilir.
 • Sabit oran üzerinden vergilendirme yapılır. 
 • Limited ibaresi şirketin prestijini ve pazardaki güveni artırır. 

Limited şirketler aynı zamanda en fazla tercih edilen şirket türüdür. Sahip olduğu kuruluş ve yönetim avantajları bu rağbetteki en önemli sebeplerden birkaçıdır. 

Sermaye alt limitinin bazı şirket türlerine göre düşük olması, sayısız alanda faaliyet hakkının bulunması, ltd masrafları ve diğer şirketlerin kuruluşundaki giderler karşılaştırıldığında yapılan tasarruf gibi sebeplerle girişimciler için oldukça cazip bir şirket türüdür. 

Limited Şirket Kurma Şartları 

Limited şirket kurmak isteyen kişi ya da kurumlar, yasada belirtilen en az sermaye tutarını ve başvuru evraklarını temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca başvuru sürecinde alınması gereken onay ve ödenmesi gereken harçlar da başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. Sözleşme kriterlerine uygun olan ve belirtilen alt limit sermayeyle gerekli başvuruyu yapan her kişi veya kurum limited şirket kurabilir.  

Limited Şirket Kuruluş Masrafları 

Limited şirket kuruluşunda ortaya çıkan maliyetler belirli kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu kriterlerden en önemlisi ortak ve müdür sayısıdır. 

Limited şirket için tayin edilen ortakların ve müdürlerin sayısına bağlı olarak kuruluş aşamalarında yapılan işlemler ve masrafları farklılık gösterir. Zaten minimum 10.000 TL sermaye gideri olan kuruluş masrafları, limited şirket noter masrafı ve diğer harç ödemeleriyle birlikte her başvuru için farklı tutarlara ulaşabilir. 

Limited Şirket Aylık Giderleri 

Şirketlerin faaliyet sürecine geçmesiyle birlikte, vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bazı işletme giderlerini karşılaması gerekir. Limited şirket için de aynı durum söz konusudur. 

Limited şirketler giderlerini aylık, üç aylık ve yıllık periyotlar şeklinde kurgulayabilir. Ancak yaygın yönetim uygulamalarında bu ödemeler aylık periyotlarla gerçekleşir. 

Limited şirketlerin aylık olarak ödemekle yükümlü olduğu gider kalemlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 • 4B SGK Prim ödemeleri 
 • KDV Beyannamesi ödemeleri 
 • Gelir vergisi ödemeleri 
 • Muhtasar beyanname ödemeleri 
 • Kira – personel ve işletme giderleri 
 • Limited şirket muhasebeci ücreti 
 • Diğer gider kalemleri 

Limited şirketler için vergi ödemeleri aylık veya üç aylık olarak yapılabilir. Bu ödemelerde tutarlar satışlarla orantılıdır. Dolayısıyla aylık ödemelerde farklı tutarlar söz konusudur. Şirket o ay ne kadar satış yapmışsa, o satış üzerinden KDV ve diğer vergi ödemeleri hesaplanır. Yıllık gelir vergisi ödemeleri için ve geçici vergi ödemelerinde de aynı durum söz konusudur.  

Limited Şirket Vergileri 

Limited şirketlerin vergi mükellefiyetleri şahıs şirketlerinden daha farklı bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda limited şirketler daha fazla başlıktan oluşan vergi mükellefiyetine dahil edilir. Kurumlar vergisi şahıs şirketi mükellefiyetinde gelire bağlı şekilde değişiklik gösterir. Ancak limited şirketleri için kurumlar vergisi sabit oranlarda uygulanır. 

2022 yılı itibariyle limited şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu vergiler aşağıda verildiği gibidir: 

 • KDV 
 • Damga Vergisi 
 • SGK Primi 
 • Muhtasar
 • Kurum Geçici Vergi
 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Vergisi

Kurumlar vergisi kategori ödemeleri de gelir – gider farkının %23’ü olarak uygulanır.  

Limited Şirket Nasıl Kurulur? 

Limited şirket kuruluşu için kurucu ya da ortakların beyanı zorunlu evrakları tamamlaması gerekir. Ardından ltd oda kaydı için randevu alınır. Limited şirket kuruluşu için oda randevusu sonrası evrak incelemeleri başlatılır ve ücret ödenir. Ücret ödemesi yapıldıktan sonra oda kaydı için başvuru tamamlanmış kabul edilir.  

Ticaret odası kaydının ardından onay sürecinin tamamlanması gerekir. Ticaret odası kurucu veya ortaklara ya da işlemleri yürüten vekile şirket ana sözleşmesi ile şirket defterini teslim eder. Bunlara ek olarak yine ticaret odası tarafından sicil tasdiknamesi hazırlanır. Bu belgelerin teslimiyle birlikte şirket kuruluşu tamamlanır.  

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler 

Limited şirket kuruluş evrakları sürecin en önemli parçasıdır. Bu nedenle eksiksiz ve orijinal şekilde bir araya getirilmesi ve beyan edilmesi gerekir. Başvuru sürecinde beyanı sınırlı zaman dilimleriyle tayin edilmiş evrakların, belirtilen süre zarfında sunulması zorunludur. 

Limited şirket kurmak için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Şirket sözleşmesi 
 • Ortak olmayan müdürler kurulu üyeleri için görevi kabullerine ilişkin beyanın bulunduğu evrak 
 • Müdürler kurulunda tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişilik tarafından belirlenen kişinin kimlik bilgileri 
 • Sermayede yer alan taşınmaz mallar varsa ya da kuruluş sırasında devralınacak işletmeler bulunuyorsa değer tespiti için verilen onaylı raporlar 
 • Sermayede taşınmaz yer alıyorsa, bu taşınmazların üzerinde herhangi bir ipotek olmadığına dair resmi yazı 
 • Şirket müdürü ya da müdürlerinin imza beyannameleri 
 • Şirket kuruluşuna dair ortaklar ya da diğer kişilerle yapılan herhangi bir sözleşme bulunuyorsa bu sözleşmenin örneği 

Limited şirket kuruluş sürecinde başvuru evraklarının tam ve yetkili kişi tarafından ilgili makamlara sunulması gerekir. Onay sürecinin başlatılması, değerlendirmede aksaklık olmaması ve resmi işlemlerin tamamlanması için başvuru evraklarının beyanındaki gerçekliğe ilişkin sorumluluk başvuru sahiplerine aittir. 

Limited Şirket Kurmak İçin Kaç Ortak Gerekir? 

İlgili kanun düzenlemelerine göre limited şirket kurmak için bir kurucu ortak olması yeterlidir. Başvuru sürecinde istenen evrakları tamamlaması, gereken ücretleri ödemesi ve süreç değerlendirmesi sonunda şirket kuruluşunda herhangi bir sorun görülmemesi halinde; bir kurucu ortakla limited şirket kurulabilir. Limited şirket için ortak sayısının üst sınırı 50’dir. Bir limited şirkette en fazla 50 ortak olabilir. 

Limited Şirket Nasıl Kapatılır? 

Limited şirketlerde yaşanan en büyük zorluklar arasında kapatma işlemleri yer alır. Çünkü bu şirket türlerinin kapanış işlemleri, şahıs şirketlerinde olduğu gibi yalnızca dilekçe aracılığıyla yapılamaz. Ortalama 1 yıllık süreçlere yayılan kapatma işlemleri, tercih edilen yönteme göre uzayabilir. 

Limited şirketlerinin kapatma işlemleri iki ana başlık altında incelenir. Bunlar; tasfiyeli şirket kapatma ve tasfiyesiz şirket kapatma yöntemleridir.  

Tasfiyeli Şirket Kapatma 

Tasfiyeli şirket kapatma işlemleri için bağlı olunan Ticaret Sicil Müdürlükleri ve Vergi Daireleri aracılığıyla başvuru yapılır. Bildirim sonrasında, tasfiye başvuru için gereken işi bırakma ve fesih belgeleriyle birlikte; alacaklarla ilgili bilgilerin bulunduğu mal beyanının iletilmesi gerekir. 

Tasfiyeli limited şirket kapatma bildiriminin Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Vergi Dairesine yapılmasının ardından onay süreci başlatılır. Bildirim Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanır. Bu yayım tarihi başlangıç olarak kabul edilir ve süreç tamamlanana kadar şirketin sahip olduğu tüzel kişilik korunur. 

Şirketin tasfiyesini takip ve gerçekleştirme işlemleri için memur ataması yapılır. Yaklaşık 1 yıllık sürede bilirkişi incelemeleri de dahil olmak üzere kapatma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanır. 

Tasfiyesiz Şirket Kapatma 

Limited şirket kapatma işlemlerinin tasfiyesiz yapılması için mahkeme başvurusu gerekir. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin kapatma işlemlerine ilişkin geçerli nedenler sunulur. Mahkemeler bilirkişi tayin ederek sunulan nedenlerin araştırma ve incelemelerini yapar. Bu süreç 1 yıla kadar tamamlanmaktadır. Şirketin borç sahibi olması ve süreç içerisinde borçların ödenmemesi mahkeme sürecini uzatabilir. 

Norma Desteğiyle Şirket Yönetiminde e-Dönüşüm Avantajı 

Geleneksel ticari faaliyet alışkanlıkları ve yükümlülükleri, pek çok vakit ve maliyet kaybına yol açmaktaydı. Ancak yeni nesil yönetim ve takip araçları sayesinde bu gereksinimler e-dönüşüm kapsamında pratik bir hal aldı. 

Fatura düzenlemek, ön muhasebe takibi yapmak, e-SMM ihtiyaçlarını karşılamak için tek platform kullanma avantajı Norma hizmetiyle yanınızda! Şirketinizin ilk kuruluş aşamalarından itibaren destek alabileceğiniz Norma; yönetim faaliyetleriniz ve finansal danışmanlık ihtiyaçlarınız için de nitelikli hizmet sunar!

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.