TR | EN

Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?

Berkay Kaçar Berkay Kaçar | 12.12.2022

Türkiye’nin iç ve bölgesel pazarlarının geniş olması, güçlü bir ekonomiye sahip olması, genç ve dinamik nüfus yapısı, stratejik konumu, liberal yatırım ortamı, kazançlı teşvik paketleri gibi nedenlerle birçok yabancı yatırımcı şirket kurmak için Türkiye’yi tercih ediyor.

Türkiye’de bulunan organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve serbest bölgeler yatırımcılara birçok avantaj sağlar.

Örneğin serbest bölgeler; bünyelerinde kurulan firmalardan KDV vergisinden, gümrük vergisinden, emlak vergisinden, mülk alım satım işlemlerinde tapu harcından %100 oranında vergi muafiyeti sağlar. Organize sanayi bölgeleri, arazi alımında KDV’den muaf tutar aynı zamanda iletişim, su ve doğal gaz giderleri organize sanayi bölgelerinde daha düşüktür. Teknoparklar, Ar-Ge personeline gelir vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, girişimcilere ve firmalara gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, sigorta prim desteği, gümrük vergisi muafiyeti gibi imkanlar tanır.

Yabancı şirket kurma işlemleri Türkiye’de güvenilir olarak gerçekleştirilir ve bu güven çerçevesinde yeni yatırımcılar gün geçtikçe artar. Yerli yatırımcılara tanınan tüm hakların yabancı yatırımcılara da tanınması, ülkemizi yabancıların yapacağı yatırım açısından cazibe merkezi konumuna getirmiştir. 

Yabancı Ortaklı Şirket Nedir?


Yabancı ortaklı şirket, en az bir ortağının yabancı olduğu gerçek ya da tüzel kişilerden oluşur. Yabancılar, ülkemizde kendi başlarına şirket kurabildikleri gibi yerli bir şirket ile de en az %40 hisse oranına sahip olarak ortaklık kurabilirler.

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından sunulan birçok hizmet bulunur. Bunlardan bazıları; arsa desteği, yatırım destek hizmeti, ortak bulma desteği, proje lansmanı ve yatırım sonrası hizmetler gibi birçok destekleyici hizmettir.  

Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?


Yabancı ortaklı şirket kuruluşları; yabancı – gerçek kişi ortaklı ve yabancı – tüzel kişi ortaklı olarak gerçekleşebilir. Bu ortaklıklar arasında anonim, limited, kolektif ve komandit şirketler sayılabilir. Yabancı ortaklıklar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirketleri kurabilme hakkına sahiptir.

Yabancı – gerçek kişi ortaklı şirket kurulabilmesi için; yabancı kişinin tek başına şirket kurması ya da yerli yatırımcılardan gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık yapması gerekir.

Yabancı – tüzel kişi ortaklı şirket kurulabilmesi için; yabancı tüzel kişilerin kendilerinin şirket kurması ya da gerçek kişi/tüzel kişi ile ortaklık yapması gerekir.

“Yabancılar nasıl şirket kurar?” sorusu ise şu şekilde yanıtlanabilir: Yabancılar kendi adlarına şirket kurmak isterlerse mutlaka oturma ve çalışma iznine sahip olmalıdır. 

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluş Süreci


Yabancı ortaklı şirket kuruluş sürecinde yapılması gereken ilk ve en önemli gereklilik, yabancı ortakların çalışma izni alması hususudur. Çalışma izni alabilen yabancı ortaklar, şirket kurulumu için bir sonraki adımda yapılması gereken işlemlere başlayabilir.

Çalışma izni alınmasından sonra öncelikle şirket ortaklarının tamamı şirket esas sözleşmesini imzalamalı, bu imzalar noterden tasdik ettirilmeli, şirketin kuruluş bildirim formu ve dilekçesi tebliğ edilmeli, asgari sermaye miktarının ödenmiş olduğunu gösteren makbuz, imza sirküleri ve diğer gerekli evrakların tümü Ticaret Sicil Memurluğuna başvurularak tescil ettirilmelidir. Yasal defterler tasdik ettirilmeli ve imza sirküleri düzenlenmelidir. Tescil işleminin gerçekleşmesinin akabinde vergi dairesine başvuruda bulunulmalıdır. Ticari Sicil Gazetesinde şirket tescili ilan edilerek faaliyete başlanabilir.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar


Yabancı ortaklı şirket kuruluş sürecinde yabancı – gerçek kişi ortaklı şirket ile yabancı – tüzel kişi ortaklı şirket kuruluşunda istenilen evraklar birbirinden farklıdır.

Yabancı ortak, gerçek kişi ise şirket kuruluşu için istenen evraklar şunlardır:

    • Yabancı ortağın pasaportunun noter tarafından onaylı tercümesi
    • Noter onaylı ikamet izni
    • Vergi kimlik numarası
    • Yabancı ortağa ait vesikalık fotoğraf
    • Kira sözleşmesi

Yabancı ortak, tüzel kişi ise şirket kuruluşu için istenen evraklar şunlardır:

    • Ortaklık şirketinin ticaret sicil belgesi
    • Şirkete ortak olunabileceğine dair genel kurul tarafından alınmış olunan karar
    • Yabancı tüzel kişi müdür olarak görev yapacaksa müdür atama kararı

Yabancı şirketler işletmelerinin bir şubesini ülkemizde açabilirler. Şube açmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

    • Türkiye’de ikameti bulunan temsilci atanması
    • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin
    • Asıl şirketin ana sözleşmesinin noter tasdikli sureti
    • Ana şirketin faaliyet belgesi
    • Kuruluş beyanından 5 nüsha
    • Türkiye’de bulunan temsilcinin belirtildiği vekaletnameye dair 2 adet nüsha
    • Taahhüt mektubu
    • Ticaret Müdürlüğü Beyan Formu

Yabancı Ortaklı Şirket Kurma Maliyeti


Ticari faaliyete başlayabilmek için şirketin kuruluş aşamasında bazı gider kalemleri bulunmaktadır. Şirketin sermaye miktarı nedeniyle ödenen harç tutarlarının değişmesi, görev alacak müdür sayısına göre maliyetin farklılaşması, gerekli evrakların hazırlanması, noter masrafları, tercüme edilecek metnin sayısı gibi etkenler yabancı ortaklı şirket kurma maliyetini etkilemektedir. Yabancı ortaklı şirket kurulum maliyeti 3.500 TL’den başlar, üst sınır kurulacak olan şirketin büyüklüğüne ve yapılması gereken işlem sayısına göre değişiklik gösterir.

Çalışma İzni Nedir?


Çalışma izni, yabancı uyrukluların ülkemizde çalışabilmesi için gerekli olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği izin belgesidir.

Yabancı uyruklu kişi bir şirkette müdür pozisyonunda görevlendirilecekse çalışma izni alması gerekmektedir.

Yabancı ortağın Türkiye’de ikamet tezkeresi mevcut ise yurt içinden çalışma izni müracaatında bulunabilir. Yabancı ortağın Türkiye’de ikamet tezkeresi mevcut değil ise vatandaşı olduğu ülkenin, ülkemizde bulunan büyükelçiliği vasıtasıyla çalışma izni müracaatı yapılır. 

Çalışma İzni Nasıl Alınır?


Ülkemizde çalışmak isteyen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunarak oturma ve çalışma izni almalıdır. Çalışma izni almamış olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de yasal olarak çalışamazlar ve tespit edilmeleri durumunda bazı yaptırımlarla karşılaşırlar.

Türkiye’de üç tür çalışma izni bulunur. Bunlar; 
    1. Bağımsız çalışma izni 
    2. Süreli çalışma izni 
    3. Süresiz çalışma iznidir.

Süreli çalışma izni için ilk başvuruda süre en fazla bir yıl olarak verilir. Süresiz çalışma izni Türkiye’de en az 8 yıllık çalışma izni bulunan veya uzun süreli oturma izni bulunan kişilerin başvuruda bulunabildiği bir izin türüdür.

Bağımsız çalışma izni ise yabancı olup profesyonel bir meslek grubuna tabi olan kişilere verilen bir izindir.
Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında yabancı uyrukluların fotoğrafları, pasaportları ve iş sözleşmeleri gereklidir.

Çalışma izni alınabilmesi için yabancı uyrukluların hazırlamaları gereken evraklar şunlardır:
    • En az 6 aylık oturum izni 
    • Çalışılacak şirkete dair faaliyet belgesi
    • Ticari sicil gazetesi
    • Geçmiş döneme ait onaylı bilanço tablosu
    • Pasaport fotokopisi
    • Notere tasdik ettirilmiş diploma ya da öğrenim belgesi
    • Yabancı ortağın hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ikametgâh adresi
    • Telefon numarası 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Şahıs Şirketi Kurması


Türkiye’de şahıs şirketi kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, beş yıl ve üzerinde kesintisiz olarak Türkiye’de çalışmış olmak koşulu ile çalışma izni alabilir. Bu izin hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı uyruklu kişiye verilir.

Bağımsız çalışma izni müracaat belgesine sahip olan yabancı uyruklu kişilerin 3 aylık süre içerisinde şirketlerini kurmaları gerekir. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kurmak istedikleri şirketin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir faaliyet alanında kurulmuş olması gerekir.

Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancı kişi, bağımsız çalışma iznini aldıktan sonra ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyet alanını belirtmeli ve bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için gelir miktarının yeterli olduğunu belirten belgeler ve hazırlanan diğer evraklar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etmelidir. 

Yabancı Uyruklu Kişilerin Limited veya Anonim Şirketi Kurması


Yabancı uyruklu kişilerin anonim ve limited şirket kurması için gerekenler birbirinden farklıdır.

Sermayesi paylara bölünmüş anonim şirket kurabilmek için en az 1 kişinin pay sahibi olması gerekir. Anonim şirketin ortaklarının ödedikleri ve taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı bir sorumlulukları bulunur. Şirketin esas sermayesinin minimum 50.000 TL ve üzerinde bir tutar olması gerekir.

Anonim şirkette ortakların tamamı yabancı olabilir, fakat yönetim kurulu üyelerinin T.C. uyruklu olması ve Türkiye’de ikamet etmeleri gerekir. Anonim şirket ortaklığında şirket esas sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve tüm kurucu ortakların imzalarının noter tarafından onaylanması gerekir. Başka bir yöntem olarak esas sözleşme ticaret sicil müdürünün ya da müdür yardımcısının kontrolünde imzalanmış olmalıdır.

Yabancı uyruklu kişilerin limited şirket kurabilmek için; sermayesini belirlemesi, bir veya daha fazla tüzel ya da gerçek kişi ile ortak olması ve şirket unvanının belirlenmiş olması gerekir. Limited şirket kurabilmek için en düşük 10.000 TL sermaye ile başlanması, minimum 1 maksimum 50 tüzel veya gerçek kişinin ortak olması gerekir.

Limited şirketlerde şirket sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı, kurucularının tamamının imzaları noter tarafından onaylanmalıdır. İkinci bir yol olarak şirket sözleşmesi ticaret sicil müdürü gözetiminde veya yardımcısının kontrolünde imzalanabilir.

Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler


Ülkemizde hem yerli hem de yabancı yatırımcı için birçok farklı alanda teşvik uygulaması bulunur. Yatırım teşviği, ihracat teşvikleri, istihdam teşvikleri, bölgesel yönetim merkezi teşvikleri, Ar-Ge ve tasarım teşvikleri, yerli ve yabancı yatırımcılara verilen teşvik türlerindendir. Ayrıca yabancı yatırımcılara tanınan teşvikler, bölgesel yatırım teşvikleri, genel yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvik uygulamaları, proje bazlı yatırım teşvik uygulamaları, hibe ve kredi teşvikleri olmak üzere alt bölümlere de ayrılmaktadır.

Ülkemizde yerli yatırımcıya tanınan teşvik imkanları, yabancı yatırımcılara da tanınmaktadır.

Yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler şunlardır:

    • SGK prim desteği (işveren payı)
    • SGK prim desteği (çalışan payı)
    • KDV istisnası
    • Kurumlar vergisi indirimi
    • Gümrük vergisi muafiyeti
    • Gelir vergisi stopajı desteği
    • Enerji desteği
    • Altyapı desteği
    • Faiz oranı desteği
    • KDV iadesi
    • Arazi tahsisi
    • Eğitim desteği
    • Nitelikli personel desteği
    • Alım garantisi, lisans, ruhsat, izin kolaylığı
    • Ar-Ge tasarım indirimi
    • Hibe desteği 
    • Kurumlar vergisi muafiyeti
    • Emlak vergisi muafiyeti
    • Kredi desteği
    • Damga vergisi muafiyeti
    • Özel tüketim vergisi muafiyeti

Yabancı yatırımcılara tanınan teşvikler, ekonomik alanda katkı sağlayan önemli alanlar arasında bulunan öncelikli projeler için de geçerlidir. 

Ücretsiz Şirket Kuruluş Danışmanlığı ile İşinizi Kurarken Norma Profesyonelleri Yanınızda!


Norma’nın profesyonel hizmetleri sayesinde işinizi kurarken ihtiyacınız olan her detay için ücretsiz şirket kuruluşu danışmanlığı alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şirket kuruluşu için gereken belgeleri Norma’ya yüklemek.

Norma’nın uzman finansal danışmanları ile şirketinizi oturduğunuz yerden kurabilir, tüm süreci tek platformdan dijital olarak takip edebilirsiniz.

 

Ücretsiz Şirket Kuruluşu Danışmanlığı Al!

Şirketini Norma ile oturduğun yerden ve hiçbir ücret ödemeden kur, tüm finans ve ön muhasebe işlemlerini tek platformdan yönet.